Proceedings 2021

УМЕТНОСТ И НАУКА У ПРИМЕНИ:
ИСКУСТВО И ВИЗИЈА
ЗБОРНИК РАДОВА
ИЗБОР РАДОВА СА ДРУГЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ФАКУЛТЕТA ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
SMARTART 2021
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 23–25. 09. 2021.
ART AND SCIENCE APPLIED:
EXPERIENCE AND VISION
PROCEEDINGS
SELECTION OF PAPERS FROM THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE FACULTY OF APPLIED ARTS IN BELGRADE
SMARTART 2021
SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS, BELGRADE, 23–25 SEPTEMBER 2021
[Zbornik SmartArt2021.pdf]

КОРИЦЕ
COVER PAGE
[SmartArt 2021-2-000.pdf]

НАСЛОВНА СТРАНА
TITLE PAGE
[SmartArt 2021-2-001.pdf]

САДРЖАЈ
CONTENT
[SmartArt 2021-2-004.pdf]

РЕЧ УРЕДНИКА
EDITORS’ FOREWORD
[SmartArt 2021-2-008.pdf]

I ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
I HISTORY AND THEORY OF APPLIED ARTS
[SmartArt 2021-2-014.pdf]

RELATIONSHIP BETWEEN THE OBSERVER AND RAPHAEL’S STANZA DELLA SEGNATURA IN A HISTORICAL, MUSEUM AND VIRTUAL CONTEXT
Jovan D. ĐORĐEVIĆ
ОДНОС ПОСМАТРАЧА И РАФАЕЛОВЕ „СОБЕ ПЕЧАТА” У ИСТОРИЈСКОМ, МУЗЕЈСКОМ И ВИРТУЕЛНОМ КОНТЕКСТУ
Јован Д. ЂОРЂЕВИЋ
[SmartArt 2021-2-015.pdf]

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФАСАДЕ ТРГОВАЧКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА КАО ПРОСТОРА КОРЕЛАЦИЈЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТИ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛАТНОСТИ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ НАСТАЛИХ СА КРАЈА XIX ДО ПОЧЕТКА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЈЕЗГРА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Бојана В. ПАШАЈЛИЋ
SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE FACADE OF COMMERCIAL AND CRAFT FACILITIES AS A SPACE OF CORRELATION AND INTERDISCIPLINARITY OF VARIOUS ACTIVITIES OF APPLIED ART ERECTED FROM THE END OF XIX TO THE BEGINNING OF THE SECOND HALF OF XX CENTURY – CASE STUDY OF THE CENTRE OF THE CITY OF KRAGUJEVAC
Bojana V. PAŠAJLIĆ
[SmartArt 2021-2-042.pdf]

МОЗАИК У ЈУГОСЛАВИЈИ: ОСВРТ НА ПОЛИТИЧКУ ПРОПАГАНДУ У МОЗАИЧКИМ ОСТВАРЕЊИМА
ПОСЛЕ 1945.

Нађа Д. МИЛИВОЈЕВИЋ
MOSAIC IN YUGOSLAVIA: A REVIEW OF POLITICAL PROPAGANDA IN MOSAIC ACHIEVEMENTS AFTER 1945
Nađa D. MILIVOJEVIĆ
[SmartArt 2021-2-068.pdf]

VISIONS OF ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL AESTHETICS
Irena I. KULETIN ĆULAFIĆ
ВИЗИЈЕ АРХИТЕKТУРЕ У KОНТЕKСТУ ЕСТЕТИKЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ирена И. KУЛЕТИН ЋУЛАФИЋ
[SmartArt 2021-2-086.pdf]

BIFUNCTIONAL RELATIONS OF APPLIED ARTS AND DESIGN IN REGARD TO SOCIO-ANTHROPOLOGICAL ISSUES OF SCIENCE
Natalia M. SHABALINA
БИФУНКЦИОНАЛНИ ОДНОСИ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА У ВЕЗИ СА СОЦИО-АНТРОПОЛОШКИМ ПИТАЊИМА НАУКЕ
Наталија М. ШАБАЛИНА
[SmartArt 2021-2-106.pdf]

CHANGES IN CONTEMPORARY ATTITUDES IN CRITICAL ARCHITECTURE AND THE NOTION OF LATENESS
Jiří TOUREK
ПРОМЕНЕ САВРЕМЕНИХ СТАВОВА У КРИТИЧКОЈ АРХИТЕКТУРИ И ПОЈАМ ОКАСНЕЛОСТИ
Jиржи ТУРЕК
[SmartArt 2021-2-117.pdf]

FROM STRUCTURE TO TEXTURE: THE CHANGE OF FUNCTION IN TEXTILE MEDIA SINCE THE 1960s
Iva M. LEKOVIĆ
ОД СТРУКТУРЕ ДО ТЕКСТУРЕ: ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ У ТЕКСТИЛНИМ МЕДИЈИМА ОД ШЕЗДЕСЕТИХ
Ива М. ЛЕКОВИЋ
[SmartArt 2021-2-131.pdf]

ALEKSANDAR DENIĆ’S SET-DESIGNS AS A METASPECTACLE
Jovana R. PIKULIĆ
СЦЕНОГРАФИЈЕ АЛЕКСАНДРА ДЕНИЋА КАО МЕТАСПЕКТАКЛ
Јована Р. ПИКУЛИЋ
[SmartArt 2021-2-149.pdf]

II ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
II PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
[SmartArt 2021-2-169.pdf]

CONSERVATION AND RESTORATION OF WORKS OF ART AND MUSEUM ARTIFACTS
MADE FROM POLYMER MATERIALS – FIELD OF CLOSE CONNECTION OF SCIENCE
AND ART: OVERVIEW OF CURRENT PRACTICE
Radmila B. DAMJANOVIĆ, Mina Lj. JOVIĆ, Radmila M. JANČIĆ-HEINEMANN, Irena D. ŽIVKOVIĆ
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА И МУЗЕЈСКИ
АРТЕФАКТИ НАПРАВЉЕНИ ОД ПОЛИМЕРНИХ МАТЕРИЈАЛА – ПОЉЕ БЛИСКИХ ВЕЗА
НАУКЕ И УМЕТНОСТИ: ПРЕГЛЕД САДАШЊЕ ПРАКСЕ
Радмила Б. ДАМЈАНОВИЋ, Мина Љ. ЈОВИЋ, Радмила М. ЈАНЧИЋ-HEINMANN, Ирена Д. ЖИВКОВИЋ
[SmartArt 2021-2-170.pdf]

РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ „БЕЛА МАЧКА“ У ПИРОТУ ПРИМЕНОМ ФОТОГРАМЕТРИЈЕ
Настасија Д. КОЦИЋ, Ана Ј. МОМЧИЛОВИЋ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Соња М. КРАСИЋ, Јована Г. СТАНКОВИЋ
RECONSTRUCTION OF THE HOUSE “WHITE CAT” IN PIROT USING PHOTOGRAMMETRY
Nastasija D. KOCIĆ, Ana J. MOMČILOVIĆ PETRONIJEVIĆ, Sonja M. KRASIĆ, Jovana G. STANKOVIĆ
[SmartArt 2021-2-195.pdf]

KОСМОПОЛИТИЗАМ КАФЕ – О НАЦИОНАЛНИМ ИНВЕНТАРИМА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Валентина С. САВИЋ, Нада М. СЕКУЛИЋ
COSMOPOLITISM OF COFFEE – ON NATIONAL INVENTORIES OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Valentina S. SAVIĆ, Nada M. SEKULIĆ
[SmartArt 2021-2-212.pdf]

НАУКА У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Александар Р. ТОДОРОВИЋ, Јоњауа Г. РАНОГАЈЕЦ, Снежана Б. ВУЧЕТИЋ, Хелена М. ХИРШЕНБЕРГЕР, Бојан Б. МИЉЕВИЋ, John Milan В. VAN DER BERGH
THE SIGNIFICANCE OF SCIENCE IN THE PROCESS OF PROTECTION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE
Aleksandar R. TODOROVIĆ, Jonjaua G. RANOGAJEC, Snežana B. VUČETIĆ, Helena M. HIRŠENBERGER, Bojan B. MILJEVIĆ, John Milan В. VAN DER BERGH
[SmartArt 2021-2-232.pdf]

III ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
III APPLIED ART AND DIGITAL TECHNOLOGIES
[SmartArt 2021-2-245.pdf]

IMPLANTATION OF MIXED REALITY TOOLS IN DESIGN ENHANCEMENT APPLICATION
Ivan R. DANILOV, Đorđe P. ŠAPONJIĆ, Božica A. BOJOVIĆ
ПРИМЕНА АЛАТА ЗА МЕШОВИТУ РЕАЛНОСТ ПРИ НАПРЕДНОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Иван Р. ДАНИЛОВ, Ђорђе П. ШАПОЊИЋ, Божица А. БОЈОВИЋ
[SmartArt 2021-2-246.pdf]

DIGITAL BIO-TRANSFORMATIONS INSPIRED BY PLANTS: URBAN INSTALLATION AS 3D MODEL INSPIRED BY SKETCH OF SPATHODEA CAMPANULATA P. BEAUV (NANDI FLAME)
Biljana S. JOVIĆ, Anđela D. MITIĆ, Aleksandar ČUČAKOVIĆ, Vesna GOLUBOVIĆ-ĆURGUZ, Benjamin CHEMARUM
ДИГИТАЛНЕ БИО-ТРАНФОРМАЦИЈЕ ИНСПИРИСАНЕ БИЉКАМА: УРБАНА ИНСТАЛАЦИЈА КАО 3Д МОДЕЛ ИНСПИРИСАН ЦРТЕЖОМ ВРСТЕ SPATHODEA CAMPANULATA P. BEAUV (NANDI FLAME)
Биљана С. ЈОВИЋ, Анђела Д. МИТИЋ, Александар ЧУЧАКОВИЋ, Весна ГОЛУБОВИЋ-ЋУРГУЗ, Бенџамин ЧЕМАРУМ
[SmartArt 2021-2-262.pdf]

THE EXHIBITION DESIGN IN POLISH MUSEUMS – THE LAST THIRTY YEARS OF DEVELOPMENT
Beata WAWRZECKA
САВРЕМЕНЕ МУЗЕЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ – ОДРЖИВОСТ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ И ГРАФИЧКОГ ДИЗАЈНА
Беата ВАВЖЕЦКА
[SmartArt 2021-2-281.pdf]

IV ПРИМЕЊЕНА ГЕОМЕТРИЈА У УМЕТНОСТИ
IV APPLIED GEOMETRY IN ARTS
[SmartArt 2021-2-298.pdf]

SHADOW AND SCULPTURE – CREATIVE APPLICATION OF LIGHT AND SHADOW GEOMETRY
Stella BATTAGLIA
СЕНКА И СКУЛПТУРА – КРЕАТИВНА ПРИМЕНА ГЕОМЕТРИЈЕ СВЕТЛА И СЕНКЕ
Стела БАТАЉА
[SmartArt 2021-2-299.pdf]

AMBIGUITY AND AESTHETIC RECEPTION OF PIROT CARPET PATTERNS
Biljana S. PEJIĆ, Bojana P. ŠKORC
ДВОСМИСЛЕНОСТ И ДОЖИВЉАЈ ШАРА ПИРОТСКИХ ЋИЛИМА
Биљана С. ПЕЈИЋ, Бојана П. ШКОРЦ
[SmartArt 2021-2-315.pdf]

ПРЕДСТАВЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ XIII ВЕКА: АНАЛИЗА ПРОЈЕКЦИОНИХ СИСТЕМА
Софија Ј. РАКИЏИЋ
ARCHITECTURAL SPACE PRESENTATIONS IN SERBIAN PAINTINGS OF THIRTEEN CENTURY: THE ANALYSIS OF CONSTRUCTION SYSTEMS
Sofija J. RAKIDŽIĆ
[SmartArt 2021-2-330.pdf]

V НОВИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРИМЕЊЕНОЈ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНУ
V NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN APPLIED ARTS AND DESIGN
[SmartArt 2021-2-353.pdf]

БИОМИМЕТИКА КАО ИМПЕРАТИВ СТВАРАЛАЧКОГ РАЗВОЈА ТЕКСТИЛНОГ ДИЗАЈНА
Арпад З. ПУЛАИ, Слободан Ж. МИШИЋ
BIOMIMETICS AS AN IMPERATIVE OF CREATIVE DEVELOPMENT OF TEXTILE DESIGN
Arpad Z. PULAI, Slobodan Ž. MIŠIĆ
[SmartArt 2021-2-354.pdf]

ПРОВИДНО ДРВО – ОД ИДЕЈЕ ДО ПРИМЕНЕ
Јасмина Ј. ПОПОВИЋ, Миланка Р. МОМЧИЛОВИЋ-ЂИПОРОВИЋ, Млађан М. ПОПОВИЋ, Милица М. ГАЈИЋ
TRANSPARENT WOOD – FROM IDEA TO APPLICATION
Јасмина Ј. ПОПОВИЋ, Миланка Р. МОМЧИЛОВИЋ-ЂИПОРОВИЋ, Млађан М. ПОПОВИЋ, Милица М. ГАЈИЋ
[SmartArt 2021-2-372.pdf]

ДИГИТАЛНО ШТАМПАЊЕ ТЕКСТИЛA
Бранислава Б. ЛАЗИЋ, Биљана Б. ПОПОВИЋ, Снежана Т. ПОЗНАНОВИЋ
DIGITAL TEXTILE PRINTING
Branislava B. LAZIĆ, Biljana B. POPOVIĆ, Snežana T. POZNANOVIĆ
[SmartArt 2021-2-402.pdf]

АСИМИЛАЦИЈА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У МОДНОМ ДИЗАЈНУ И МОДНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Марина М. КОЦАРЕВА РАНИСАВЉЕВ
ASSIMILATION OF NEW TECHNOLOGIES IN FASHION DESIGN AND THE FASHION INDUSTRY
Marina M. KOCAREVA RANISAVLJEV
[SmartArt 2021-2-419.pdf]

VI ПРОСТОРНИ И ОБЛИКОВНИ АСПЕКТИ ДИЗАЈНА
VI SPATIAL CONFIGURATION AND CONTEXTUAL ASPECTS IN DESIGN
[SmartArt 2021-2-439.pdf]

MEТОДСКО ИСКУСТВО И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА СЛОЖЕНОГ СИСТЕМА: ГЕОМЕТРИЈА МОДЕРНИЗМА ОД СИСТЕМОЛОШКОГ ДО МЕТААРХИТЕКТОНСКОГ КОНСТРУКЦИОНИЗМА
Aлекса С. ЦИГАНОВИЋ
METHODOLOGICAL EXPERIENCE AND VISUALIZATION OF A COMPLEX SYSTEM: MODERNISTIC GEOMETRY FROM SYSTEMOLOGICAL TO METAARCHITECTURAL CONSTRUCTIONISM
Алекса С. CIGANOVIĆ
[SmartArt 2021-2-440.pdf]

TRAINING FOR POST – UTOPIA AND TEMPORARY FUTURE: HOW TO APPROACH DESIGN FOR THE IMAGE OF TOMORROW?
Milena B. BLAGOJEVIC
ТРЕНИНГ ЗА ПОСТ-УТОПИЈУ И ПРИВРЕМЕНУ БУДУЋНОСТ: КАКО ПРИСТУПИТИ ПРОЈЕКТОВАЊУ СЛИКЕ СУТРАШЊИЦЕ?
Милена Б. БЛАГОЈЕВИЋ
[SmartArt 2021-2-457.pdf]

АРХИТЕКТОНСКИ ДОКУМЕНТАРИЗАМ У СТВАРАЛАШТВУ АЛЕКСАНДРА САШЕ ПЕТРОВИЋА: РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА БЕОГРАДА
Ивана М. РАЛОВИЋ
ARCHITECTURAL DOCUMENTARISM IN THE ARTISTRY OF ALEKSANDAR SAŠA PETROVIĆ: REPRESENTATION OF BELGRADE
Ivana M. RALOVIĆ
[SmartArt 2021-2-471.pdf]

VIII ЕДУКАТИВНИ АСПЕКТИ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
VIII EDUCATIONAL ASPECTS OF APPLIED ARTS
[SmartArt 2021-2-484.pdf]

СОНДИРАЊЕ ДИЗАЈН СЦЕНЕ У СРБИЈИ: АНАЛИЗА СТАЊА НА ДИЗАЈН ТРЖИШТУ РАДА И МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ДИЗАЈН СЦЕНЕ У СРБИЈИ
Јелена Р. ДРОБАЦ, Драгана Д. ГАРДАШЕВИЋ, Предраг А. МАКСИЋ
DESIGN SCENE RESEARCH IN SERBIA: ANALYSIS OF THE SITUATION ON THE DESIGN LABOR MARKET AND POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF THE DESIGN SCENE IN SERBIA
Jelena R. DROBAC, Dragana D. GARDAŠEVIĆ, Predrag A. MAKSIĆ
[SmartArt 2021-2-485.pdf]

ПОЈАМ ЦИРКУЛАРНОГ ДИЗАЈНА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ СТВАРАЛАШТВА: ОБЛИКОВАЊЕ КАО ПОКРЕТАЧ ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
Јелена Т. МАТИЋ, Милена В. ПУТНИК
THE CONCEPT OF CIRCULAR DESIGN AS THE BASIS OF SUSTAINABLE CREATION: DESIGN AS AN AGENCY OF SOCIAL TRANSFORMATION
Jelena T. MATIC, Milena V. PUTNIK
[SmartArt 2021-2-502.pdf]

ОДЕЛО ЧИНИ ЧОВЕКА У КЊИЖЕВНОСТИ
Драгана Б. ВУКИЋЕВИЋ
A SUIT DOES MAKE A MAN IN LITERATURE OR YOU CAN TELL A BOOK BY ITS COVER
Dragana B. VUKIĆEVIĆ
[SmartArt 2021-2-519.pdf]

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS
[SmartArt 2021-2-537.pdf]

ИМПРЕСУМ
IMPRINT
[SmartArt 2021-2-543.pdf]